محورهای ارائه مقاله:

الف.

- سهروردی و گاهان زردشت

- سهروردی و یشتهای اوستا

- سهروردی و خُرده‌اوستا

ب.

- سهروردی و دینکرد سوم و چهارم

- سهروردی و زندآگاهی

- سهروردی و اندرزنامه‌های پهلوی

ج.

- سهروردی و طریقت زروان

- سهروردی و طریقت مهر

- سهروردی و طریقت مزدک

د.

- سهروردی و کتیبه‌های هخامنشی و ساسانی

- سهروردی و فلسفه تاریخ (نظریه ادوار و اکوار)

- سهروردی و مدینه فاضله

ه.

- سهروردی و شاهنامه فردوسی

- سهروردی و هنر ایرانی‌اسلامی

- سهروردی و فولکلور ایرانی‌اسلامی

و.

- سهروردی و وحدت الشهود

-سهروردی و وحدت الوجود

- سهروردی و آیین فتوت

ز.

-        سهروردی و حکمت چین

-        سهروردی و حکمت هند

-        سهروردی و حکمت اسلامی