دبیر علمی
بابک عالیخانی
دبیر کمیته علمی
دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
پست الکترونیکی: alikhani [at] irip.ir
کمیته علمی
غلامرضا زکیانی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی (ره) و رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
پست الکترونیکی: zakiani [at] yahoo.com
شهرام پازوکی
عضو کمیته علمی
استاد مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
پست الکترونیکی: shpazouki [at] hotmail.com
سیدمحمود یوسف ثانی
عضو کمیته علمی
دانشیار و معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
پست الکترونیکی: yosefsani [at] yahoo.com
سیدحسین موسویان
عضو کمیته علمی
استادیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
پست الکترونیکی: s.h.mousavian [at] gmail.com
رضا کوهکن
عضو کمیته علمی
استادیارمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
پست الکترونیکی: bkuhkan [at] gmail.com
استاد منوچهر صدوقی سها
عضو کمیته علمی
پژوهشگر و مدرس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
پست الکترونیکی: fahlavi2020 [at] irip.ir
سیدرضا فیض
عضو کمیته علمی
استاد حقوق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
پست الکترونیکی: reza.feiz [at] free.fr
غلامحسین ابراهیمی دینانی
عضو کمیته علمی
استاد بازنشسته دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: dinani [at] irip.ir
غلامرضا اعوانی
عضو کمیته علمی
استاد بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: aavani [at] gmail.irip.ir
استاد اکبر ثبوت
عضو کمیته علمی
مشاور گروه فلسفه، بنیاد دائرةالمعارف اسلامی
پست الکترونیکی: fahlavi2020 [at] irip.ir
سعید انواری
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی(ره)
پست الکترونیکی: saeed_anvari [at] yahoo.com
سیداحمدرضا قائم مقامی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: qaemmaqami [at] ut.ac.ir
هادی ربیعی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه هنر
پست الکترونیکی: h.rabiei [at] aria.ac.ir
سیدرضی موسوی گیلانی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی
پست الکترونیکی: s_razi2003 [at] yahoo.com
سعید بینای مطلق
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه اصفهان
پست الکترونیکی: binay-motlagh [at] ltr.ui.ac.ir
سید احمد غفاری قره باغ
عضو کمیته علمی
استادیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
پست الکترونیکی: yarazegh [at] yahoo.com
فرزانه گشتاسب
عضو کمیته علمی
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پست الکترونیکی: f_goshtasb [at] yahoo.com
کمیته اجرایی
حسین رستمی جلیلیان
دبیر اجرایی
عضو معاونت پژوهش و تحصیلات تکمیلی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
پست الکترونیکی: jalilian1974 [at] gmail.com
فرشته کاظم پور
دبیر اجرایی
عضو معاونت پژوهش و تحصیلات تکمیلی موسسه حکمت و فلسفه ایران
پست الکترونیکی: kazempour.fh [at] gmail.com
دبیر علمی
اسماعیل رادپور
دبیر تخصصی
پژوهشگر مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
پست الکترونیکی: radpour [at] gmail.com