برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ شروع دوره محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 رموز اشراقی شاهنامه
1398-07-06 14:00-16:00
(روزهای شنبه 14:00-16:00) موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران بدون محدودیت
500,000 ریال
بابک عالیخانی
2 شرح آبان یشت
1398-07-16 11:00-13:00
(روزهای سه‌شنبه 11:00-13:00) موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران بدون محدودیت
500,000 ریال
بابک عالیخانی
3 شرح دینکرد ششم
1398-07-03 17:30-19:00
(روزهای چهارشنبه 17:30-19:00) موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران بدون محدودیت
500,000 ریال
بابک عالیخانی