نخستین همایش ملی با عنوان «سهروردی و احیاء حکمت فهلوی» برگزار می‌شود.
1398-05-10

آیاتُ نبوَّة الهَوى بی ظَهَرَت     قَبلی کُتِمت وَفی زَمانی اشتَهرت 

—شیخ اشراق شهاب الدین یحیی سهروردی

به فضل پروردگار دانا و توانا و با همت گروه ادیان و عرفان مؤسسه حکمت و فلسفه ایران، نخستین همایش ملی با عنوان «سهروردی و احیاء حکمت فهلوی» در یکم اردیبهشت ماه 1399 برگزار  خواهد گردید.