پایان تیرماه، آخرین مهلت ارسال مقالات
1399-04-01

به آگاهی محقّقان می‌رساند که آخرین مهلت ارسال مقالات برای همایش سهروردی و احیاء حکمت فهلوی (تهران، شهریورماه 1399) تا پایان تیرماه 1399 تمدید شده است و شرکت در این فراخوانِ مجدّد منوط به ارسال پیشین چکیدۀ مقالات نیست.