هفت گفتار دربارۀ رموز اشراقی
گروهی از نویسندگان

مقدمه: رمز و تمثیل از دیدگاه حکمت اشراق؛ (1) رمز عدد هشت؛ (2) رمز جام جم؛ (3) رمز گاو؛ (4) رمز شیر؛ (5) رمز آتش؛ (6) رمز سیمرغ؛ (7) رمز عدد هفت.

دربارۀ مطالب این کتابچه، سوالات یا هرگونه گفتگوی علمی را با ایمیل همایش (fahlavi2020@irip.ir) می‌توانید در میان بگذارید.