ز روز گذر کردن اندیشه کن
پرستیدن دادگر پیشـه کن

گرافیست: نسیم محمدی