سوانح منظوم

(کنوز الاسرار و رموز الاحرار)

عزّالدین محمود کاشانی